Vestbirk ForsamlingshusVedtægter for foreningen Vestbirk Forsamlingshus

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTBIRK FORSAMLINGSHUS.

 § 1

NAVN
Foreningens navn er Vestbirk Forsamlingshus og foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

§ 2

FORMÅL
Foreningens formål er at varetage byen og omegnens interesser, herunder over for offentlige myndigheder – og i øvrigt samle byen og omegnens befolkning, til kulturelt såvel som selskabeligt samvær.

§ 3

EJENDOMMEN
Forsamlingshuset med tilhørende grund, er foreningens ejendom og indgår til enhver tid i foreningens status til den seneste offentliggjorde kontante ejendomsværdi.

 § 4

MINDEFONDEN
Mindefonden er et særskilt aktiv i foreningen. Fonden skal anvendes til at bevare og vedligeholde mindestenen, og det tilhørende areal. Der skal altid føres særskilt regnskab for Fondens drift.

§ 5

MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver, som kan godkendes af bestyrelsen. Et medlem forbliver som medlem, så længe vedkommende betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

I særlige tilfælde kan en person optages som passivt medlem i foreningen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Medlemskabet følger kalenderåret, er personligt, og kan ikke overdrages. Medlemmer hæfter alene for indbetaling af kontingent, og hæfter ikke overfor tredje mand for foreningens forpligtelser. Foreningens bestyrelse skal føre protokol over foreningens medlemmer.

§ 6

GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes i forsamlingshuset, en gang årligt, inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved e-mail til foreningens medlemmer samt besked via sociale medier, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsordenen, såfremt denne afviger fra den nedenfor angivne. Generalforsamlingen skal altid have følgende punkter på dagsordenen:

1.  Valg af dirigent.

2. Formandens beretning, og godkendelse heraf.

3.  Aflæggelse af regnskab, og godkendelse heraf.

4.  Valg af bestyrelse.

5.  Valg af revisor.

6.  Valg af suppleanter.

7.  Fastsættelse af næste års kontingent.

8.  Forslag fra medlemmerne.

9  Eventuelt.

Hvert medlem, som har betalt kontingent, der er noteret i foreningens protokol på generalforsamlingstidspunktet, forud for generalforsamlingen, har stemmeret med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Forslag fra medlemmer, der ønskes sat på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge forud for generalforsamlingen.

Forslag, der modtages senere, vil alene kunne drøftes under eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen måtte ønske det. bestyrelsen skal inden 1 måned indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af de aktive medlemmer anmoder herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 7

VEDTÆGTSÆNDRING
Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de af givende stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt flertal.

§ 8

OPLØSNING
Til opløsning af foreningen kræves, at beslutningen herom vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum, samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling. Såfremt opløsningen vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges 3 likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse, anvendes til velgærende og /eller kulturelle formål i Vestbirk området.

§ 9

BESTYRELSE
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse blandt foreningens medlemmer på 7 medlemmer, samt 2 suppleanter, derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, vælges for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis.

Revisorsuppleant vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 10

TEGNING
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Ved salg af fast ejendom og ved optagelse af lån, der overstiger 1/3 af foreningens egenkapital, skal forudgående godkendelse indhentes på generalforsamlingen.

Den daglige drift kan dog med bindende virkning for foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen har ansvar for bygningernes administration og vedligeholdelse, samt for at der er tegnet forsvarlige forsikringer, for bygning og inventar, samt ansvarsforsikring.

 § 11

UDMELDELSE
Udmeldelse antages at være sket, såfremt medlemskabet ikke er fornyet inden 31. december.

Et medlem, som virker imod foreningens formål, kan efter beslutning af generalforsamlingen, udelukkes af foreningen, såfremt 2/3 af de afgivende stemmer ved skriftlig afstemning godkender forslaget om udelukkelsen.

Intet medlem kan, ved udmeldelse, gøre krav på foreningens midler.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 26. februar 2009, med ændringer vedtaget på generalforsamling 20. februar 2020.

 


Vestbirk Forsamlingshus, Søvejen 5, Vestbirk, 8752 Østbirk,


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk